راهنماهای اساتید

https://utid.ut.ac.ir/forms/user/index

راهنمای دریافت پست الکترونیکی اساتید مدعو

مهمانان (اساتید مدعو، امریه و...) جهت دریافت شناسه یکتا دانشگاه باید ابتداً به نماینده هویت موقت واحد خود به صورت حضوری مراجعه نموده و نسبت به ورود اطلاعات خود و دریافت کد مهمان اقدام نمایند.

ادامه مطلب