راهنمای رئیس دانشکده/گروه در فرایند ترفیع(ساتاد)

۱۴ مهر ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۰ کد : ۳۸۱۳ راهنماهای اساتید
تعداد بازدید:۱۷۶۴

پس از ورود به سامانه و مراجعه به مسیر زیر رئیس دانشکده / گروه می‌تواند پرونده‌های مربوطه را مشاهده نماید. برای این کار لازم است تا مرحله را رئیس دانشکده / گروه انتخاب نمایند و دکمه جستجو را بزنند.سپس یکی از ردیف‌ها را انتخاب نمایند و دکمه بررسی را بزنند.

تصویر ۱: صفحه فرایند ترفیع (ساتاد)

در قسمت بعد ۴ قسمت اصلی را رئیس دانشکده / گروه می‌تواند مشاهده نماید:

  • فرم روکش
  • صورتجلسات
  • گزارش ترفیع
  • نظرات

رئیس محترم دانشکده / گروه دو قسمت اصلی را می‌توانند امتیازدهی نمایند.

۱- جدول الف ۱( نظم و انضباط آموزشی)

  1. جدول ج ۱( حضور فعال و تمام وقت)

علاوه بر موارد فوق اگر ایشان هرگونه نظری داشته باشند می‌توانند در قسمت نظرات درج نمایند.

  • اگر هرگونه اشکالی در اطلاعات وجود داشت می‌توانند گزارش را به کارشناس ترفیع بازگردانند تا ایشان نسبت به برطرف کردن اطلاعات اقدام فرمایند.
  • پس از اطمینان از صحت موارد با استفاده از دکمه ارسال به کمیته ترفیعات پردیس / دانشکده فرم را به مرحله بعدی ارسال نمایند.

 

 

 


( ۳ )