راهنماهای دانش آموختگانمرحله دوم: راهنمای اخذ کارنامه کلی غیررسمی: مراحل موجود در راهنما را در سامانه جامع آموزش اجرا کنید تا بتواند کارنامه کلی غیررسمی خود را دریافت نمایید.