راهنمای تائید درخواست حذف پزشکی (مربوط به کارشناس)

۱۴ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۳۶۵۶ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۶۲۱۷

مراحل بررسی درخواست دانشجو برای حذف پزشکی

۱- ارسال کارنامه جهت حذف پزشکی از پیشخوان مربوط به کارنامه تحصیلی

پس از ارسال درخواست حذف پزشکی از جانب دانشجو به پیشخوان خدمت کارشناس دانشکده، ابتدا باید از طریق پیشخوان خدمت کارنامه تحصیلی دانشجو را به اتوماسیون ارسال نماید تا در پرونده دانشجو ثبت شود.

فایل چارت فرآیند حذف و تأیید درخواست پزشکی ( pdf)

 

 

 

شکل ۱- ارسال کارنامه جهت حذف پزشکی از پیشخوان مربوط به کارنامه تحصیلی

 

۲- کنترل و تائید مدارک و اخذ مدارک فیزیکی از دانشجو توسط کارشناس دانشکده‌های پردیس

 

شکل ۲- مشاهده درخواست و کنترل و تائید مدارک و اخذ مدارک فیزیکی از دانشجو توسط کارشناس

*پس از اخذ مدارک فیزیکی و قرار دادن در پاکت، مشخصات دانشجو (شامل شماره دانشجویی، نام و نام خانوادگی و..) بر روی پاکت درج می‌گردد و به واحد پردیس ارسال می‌شود.

۳- تایید و ارسال درخواست و پاکت مدارک به مرکز بهداشت توسط کارشناس پردیس

نکته ۱

کارشناس پردیس پس از مشاهده درخواست جهت ارسال درخواست به کارشناس مرکز بهداشت در قسمت توضیحات تاریخ و ساعت جاری (که در بالای صفحه سمت چپ قابل مشاهده است) را درج نماید.این تاریخ و ساعت همراه با شماره دانشجویی بر روی پاکت حاوی مدارک پزشکی نیز باید درج گردد.

 

 

 

 

 

شکل ۳- بررسی و ارسال درخواست و پاکت حاوی مدارک توسط کارشناس پردیس

نکته ۲

قسمتهای ۲ و ۳ برای دانشکده‌های مستقل توسط کارشناس دانشکده و در یک مرحله انجام می‌شود.

 

۴- بررسی کارشناس مرکز بهداشت-تایید درخواست توسط رئیس مرکز بهداشت

کارشناس مرکز بهداشت درخواست را بررسی می کند و در صورت نیاز به مراجعه دانشجو و یا نقص مدرک و… درخواست را ارسال می کند. که در این صورت پیامکی متناسب به دانشجو ارسال می‌گردد.دانشجو ملزم است گردش کار خود را مشاهده نماید تا از روند کار مطلع شود.

در صورت موافقت یا مخالفت با درخواست دانشجو درخواست جهت تأیید نهایی به رئیس مرکز بهداشت ارسال می‌گردد.

 

شکل ۴- بررسی درخواست توسط کارشناس مرکز بهداشت

نکته۳

در صورتی که دانشجو نقص مدرک دارد و نیاز به اصلاح مدارک است حتماً قبل از ارسال درخواست مدارک را عدم تایید نمایید.

 

۵- بررسی توسط رئیس مرکز بهداشت

تایید موافقت، موافقت مشروط و مخالفت: در این مرحله رئیس مرکز بهداشت نظر نهایی کمیسیون را تایید می نماید.

 

شکل ۵- تأیید رئیس مرکز بهداشت

۶- تأیید رئیس اداره آموزش پردیس / دانشکده

بعد از تأیید موافقت و یا مخالفت مرکز بهداشت با درخواست دانشجو، درخواست به رئیس اداره آموزش پردیس / دانشکده ارسال می‌گردد.

 

شکل ۶- تأیید رئیس اداره آموزش دانشکده / پردیس

*در صورت موافقت با درخواست حذف پزشکی درخواست به کارشناس پردیس / دانشکده جهت تغییر وضعیت درس و یا ترم به حذف پزشکی در سامانه جامع آموزش ارسال می‌گردد.

*در صورتی که با درخواست مخالفت شده باشد، درخواست جهت درج نامه حکم به اتوماسیون و ثبت در پرونده ارسال می‌گردد.

۷- تغییر وضعیت ترم و درس به حذف پزشکی در صورت موافقت با درخواست

 

 

شکل ۷- اصلاح وضعیت ترم و درس دانشجو به حذف پزشکی

نکته ۴

مرحله ۷ برای پردیس دانشکده‌های فنی توسط دو کارشناس پردیس سطح ۱ و ۲ انجام می‌شود.

 

 

پس از این مرحله نامه حکم درخواست حذف پزشکی به اتوماسیون ارسال می‌گردد.

 


( ۲۷ )