- سه شنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۳

راهنمای درخواست دفاع توسط دانشجو

۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۱:۲۱ کد : ۳۵۳۵ راهنماهای دانشجویان
تعداد بازدید:۲۹۸۵۴

 

این فرآیند در حال حاضر به صورت پایلوت در دانشکده / ‌پردیس‌ های مدیریت، علوم و فنی اجرا می‌شود. و درآینده نزدیک در همه دانشکده / ‌پردیس‌ ها قابل اجرا خواهد بود.

این راهنما بمنظور تشریح فرایند ثبت درخواست دفاع در سامانه جامع آموزش تهیه و تدوین شده و در اختیار دانشجویان قرار گرفته است. دانشجویان گرامی به منظور دفاع از رساله‌ی دکتری و پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد بایستی درخواست خود را بر اساس این فرایند ارسال و پیگیری نماید. فرایند درخواست دفاع به صورت شماتیک در شکل ۱ نشان داده شده و به ترتیب در ادامه تشریح شده است.

شکل ۱- فلوچارت فرایند ثبت درخواست دفاع

 

 
 

 

 


 


( ۴۴ )