eoffice.ut.ac.ir

بهبود نحوه استفاده از جوابیه

۲۵ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۱۷ کد : ۳۰۹۶ راهنماهای اساتید راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۲۳۴۷

در صورت ارسال نامه جوابیه، علاوه بر ایجاد یک سند جدید، موضوع آن نیز بصورت پیشفرض بدینصورت می‌باشد:

"در جواب:     موضوع نامه اصلی  "

 امضا کننده/امضاکنندگان سند اصلی بصورت اتوماتیک بعنوان "عنوان/عناوین" نامه جوابیه در نظر گرفته می‌شوند. همچنین چنانچه فرد پاسخ دهنده به سند اصلی دارای مجوز امضا باشد، بعنوان امضا کننده نامه جوابیه در نظر گرفته می‌شود.

  • افزودن دکمه جوابیه و پاسخ به تمامی صفحاتی که در آنها امکان ارسال نامه وجود دارد.
  • نام فایل ها در پیوست نامه بدرستی نمایش داده شده  و با نام درست دانلود شود( استفاده از فونت فارسی در نام فایل تاثیری در نمایش و یا دانلود آن نداشته باشد)

چگونه تیکت ثبت کنم؟

 

( ۱ )