راهنمای کمیته ترفیعات دانشکده / پردیس در فرایند ترفیع (ساتاد)

۱۴ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۰ کد : ۳۸۱۵ راهنماهای عمومی
تعداد بازدید:۳۸۹۰

علی رغم بررسی پرونده‌ها در کمیته ترفیعات دانشکده / پر دیس و حضور کلیه اعضای کمیته، مسؤولیت درج امتیازات تنها به نماینده هیأت ممیزه واگذار شده است.

پ س از ورود به سامانه و مراجعه به مسیر زیر نماینده هیأت ممیزه می‌تواند پرونده‌های مربوطه را مشاهده نماید. برای این کار لازم است تا مرحله را کمیته ترفیعات دانشکده / پردیس انتخاب نمایند و دکمه جستجو را بزنند.سپس یکی از ردیف‌ها را انتخاب نمایند و دکمه بررسی را بزنند.

تصویر ۱: صفحه فرایند ترفیع (ساتاد)

در قسمت بعد ۴ قسمت اصلی را می‌تواند مشاهده نماید:

  • فرم روکش
  • صورتجلسات
  • گزارش ترفیع
  • نظرات

نماینده محترم هیأت ممیزه به نمایندگی از کمیته ترفیعات می‌توانند در ستون مربوط به کمیته ترفیعات دانشکده / پردیس که در انتهای هر جدول نمایش داده می‌شود امتیازات خود را درج نمایند.

شایان ذکر است پیشنهاد اولیه سیستم همان امتیازاتی است که در ستون مربوطه نمایش داده می‌شود ولی این امکان وجود دارد که امتیازات فوق توسط ایشان تغییر کنند.

تصویر ۲: محل درج امتیاز کمیته ترفیعات

  • علاوه بر موارد فوق اگر ایشان هرگونه نظری داشته باشند می‌توانند در قسمت نظرات درج نمایند.
  • اگر هرگونه اشکالی در اطلاعات وجود داشت می‌توانند گزارش را به رئیس دانشکده / گروه بازگردانند تا ایشان نسبت به برطرف کردن اطلاعات اقدام فرمایند.
  • پس از اطمینان از صحت موارد با استفاده از دکمه ارسال به رئیس پردیس / دانشکده فرم را به مرحله بعدی ارسال نمایند.

 

 

 


( ۶ )