راهنمای گروههای قوانین دارایی ثابت

ورود به سیستم

برای استفاده از سیستم دارایی ثابت در قسمت آدرس مرورگر خود erp.ut.ac.ir را تایپ نمایید.

در صفحه باز شده نام کاربری و رمز ورود (احراز هویت مرکزی) را وارد نمایید. (شکل ۱)

شکل ۱ ورود به سامانه

ورود به صفحه دارایی ثابت

برای استفاده از سیستم دارایی ثابت، ابتدا بر روی سیستم دارایی ثابت کلیک می کنیم. (شکل ۲)

شکل ۲ ورود به سیستم دارایی ثابت

ورود اطلاعات اولیه:

برای استفاده از سیستم دارایی ثابت و ورود اطلاعات ابتدا باید موارد پایه ای را به سیستم سیاق معرفی کنید.(شکل ۳)

شکل ۳ ورود اطلاعات پایه

گروههای قوانین

هر ساله قوانین و محاسبات ارزش اسقاط و نرخ استهلاک, مبنای روشهای ثبت حسابداران قرار می گیرد که اینها از جداول مربوطه که توسط کارشناسان وزارت امور اقتصاد و دارایی (موضوع ماده ۱۵۱) بر مبنای قواِعد و محاسبات ویژه خود استخراج می شود، مبنای عمل قرار می گیرد. در این سیستم عنوان گروه قوانین بر این اساس اعمال شده است تا با مراجعه به پیوست و جداول مربوطه عدد مربوط به هزینه استهلاک و استهلاک انباشته در طی عمر مفید خود بر اساس روشهای متداول محاسبه گردد.

در تصویر زیر (شکل ۴) فرم تعریف گروههای قوانین را مشاهده می کنید.

شکل ۴ گروههای قوانین

  • اضافه: با انتخاب این دکمه شما می توانید گروه های قوانین جدید تعریف نمایید.
  • ویرایش: با انتخاب این دکمه شما می توانید گروه های قوانین را ویریش نمایید.
  • حذف: با انتخاب این دکمه شما می توانید گروه های قوانین را حذف نمایید.

 


آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۳۹۷