راهنمای قوانین استهلاک دارایی ثابت

ورود به سیستم

برای استفاده از سیستم دارایی ثابت در قسمت آدرس مرورگر خود erp.ut.ac.ir را تایپ نمایید.

در صفحه باز شده نام کاربری و رمز ورود (احراز هویت مرکزی) را وارد نمایید. (شکل ۱)

شکل ۱ ورود به سامانه

ورود به صفحه دارایی ثابت

برای استفاده از سیستم دارایی ثابت، ابتدا بر روی سیستم دارایی ثابت کلیک می کنیم. (شکل ۲)

 

شکل ۲ ورود به سیستم دارایی ثابت

ورود اطلاعات اولیه:

برای استفاده از سیستم دارایی ثابت و ورود اطلاعات ابتدا باید موارد پایه ای را به سیستم سیاق معرفی کنید.(شکل ۳)

 

شکل ۳ ورود اطلاعات پایه

قوانین استهلاک

هر یک از اموال دارای استهلاک و عمر مفیدی می باشند، که ما باید استهلاکات متفاوت با روش محاسبه و نرخ استهلاک برای کالا ها و اموال سازمان را تعریف کنیم، که بتوان به موقع برای هر یک از اموال یک قانون مشخصی جهت استهلاک محاسبه نمود. در تصویر زیر (شکل ۶) میتوان قوانین استهلاک را تعریف نمود.(شکل ۴)

شکل ۴ قوانین استهلاک

  • اضافه: با انتخاب این دکمه شما می توانید قوانین استهلاک جدید تعریف نمایید.

نرخ استهلاک میتواند براساس درصد (نزولی) یا براساس سال (مستقیم) محاسبه شود.

اگر روش محاسبه براساس مستقیم باشد عمر مفید براساس سال مشخص می شود و اگر براساس نزولی باشد عمر مفید براساس درصد محاسبه می شود.

طبق قانون مالیاتهای مستقیم دو روش نزولی و خط مستقیم از روشهای مختلف استهلاک در قانون مجاز شناخته شده است.

  • ویرایش: با انتخاب این دکمه شما می توانید قوانین استهلاک را ویریش نمایید.
  • حذف: با انتخاب این دکمه شما می توانید قوانین استهلاک را حذف نمایید.

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۳۹۷