شیوه‌نامه بررسی صحت اطلاعات پایان نامه ها در سامانه گلستان

۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | ۰۸:۳۸ کد : ۴۱۵۴ راهنماهای دانشجویان راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۴۰۴۲

 

ارسال پایان‌نامه‌ها از سوی سامانه گلستان به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) نیازمند بررسی دقیق صحت اطلاعات مندرج در فایل پایان‌نامه و سامانه گلستان است که توسط کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه تهران انجام می‌شود. به منظور انطباق دقیق اطلاعات مندرج در سامانه گلستان و فایل پایان‌نامه، لازم است موارد زیر توسط کتابداران مورد بررسی قرار گرفته و در صورت هرگونه مغایرت، با اعلام عدم تأیید، فایل در سامانه گلستان برای اصلاح برای استاد راهنما و دانشجو ارسال گردد.

 

الف) تطبیق اطلاعات سامانه گلستان با فایل پایان‌نامه

لطفاً فایل پایان‌نامه الصاق شده توسط دانشجو را که در سامانه گلستان باز کرده و موارد مندرج در سامانه گلستان را با متن پایان‌نامه مطابقت دهید. لازم است اطلاعات درج شده در سامانه گلستان با اطلاعات مندرج در پایان نامه مطابقت داشته باشد. در صورت هرگونه مغایرت اطلاعات سامانه گلستان با پایان نامه، لازم است عدم تأیید اعلام گردد.

۱. عنوان فارسی پایان‌نامه

لازم است اطلاعات عنوان فارسی پایان‌نامه با آنچه که در سامانه گلستان درج شده مطابقت داشته باشد و در صورت عدم تطبیق، عدم تأیید اعلام گردد تا عنوان فارسی اصلاح شود.

۲. عنوان لاتین پایان‌نامه

لازم است اطلاعات عنوان لاتین پایان‌نامه با آنچه که در سامانه گلستان درج شده مطابقت داشته باشد و در صورت عدم تطبیق، عدم تأیید صورت پذیرد تا عنوان لاتین اصلاح شود.

۳. کلیدواژه

بر روی گزینه کلیدواژه کلیک نموده و کلیدواژه‌های پایان‌نامه و سامانه گلستان را با یکدیگر تطبیق دهید. در صورت عدم تطبیق، لازم است عدم تأیید صورت پذیرد تا کلیدواژه‌ها اصلاح گردد.

۴. چکیده فارسی

لازم است متن کامل چکیده فارسی در متن پایان‌نامه با متن چکیده درون سامانه گلستان مطابقت داشته باشد. لازم است تمامی اطلاعات مندرج در متن چکیده از جمله اعداد، کلمات به زبان‌های دیگر، ترتیب گزینه‌های احتمالی در متن و غیره بررسی شود و در صورت هرگونه مغایرت، عدم تأیید اعلام گردد.

۵. چکیده انگلیسی

لازم است متن کامل چکیده انگلیسی در متن پایان‌نامه با متن چکیده درون سامانه گلستان مطابقت داشته باشد. لازم است تمامی اطلاعات مندرج در متن چکیده از جمله اعداد، کلمات به زبان‌های دیگر، ترتیب گزینه‌های احتمالی در متن و غیره بررسی شود و در صورت هرگونه مغایرت، عدم تأیید اعلام گردد.

 

کاربرگه‌ ای که برای کتابداران در سامانه گلستان قابل مشاهده و دسترسی است شامل دو شکل زیر است:

شکل شماره ۱. صفحه اول کاربرگه کتابداران در گلستان

 

شکل شماره ۲. صفحه دوم کاربرگه کتابداران در گلستان

 

ب) تطبیق اطلاعات فایل پایان‌نامه با اطلاعات سامانه گلستان

لازم است اطلاعات درج شده در فایل پایان‌نامه دانشجو، با اطلاعات موجود در کاربرگه گلستان همخوانی داشته باشد.
لطفاً در صورت هرگونه مغایرت، اعلام عدم تأیید نموده تا اطلاعات موردنظر اصلاح گردد.

۱. نام و نام خانوادگی دانشجو

لازم است نام و نام خانوادگی دانشجو در فایل پایان‌نامه دقیقاً با نام و نام خانوادگی موجود در کاربرگه گلستان همخوانی داشته باشد.

۲. نام و نام خانوادگی اساتید

لازم است نام و نام خانوادگی اساتید راهنما و مشاور در فایل پایان‌نامه دقیقاً با نام و نام خانوادگی آنها که در کاربرگه گلستان درج‌شده همخوانی داشته باشد.

۳. مقطع، رشته و گرایش

لازم است مقطع، رشته و گرایش دانشجو در صفحه عنوان پایان نامه با مقطع، رشته و گرایش او که در قسمت پیشخوان قابل رؤیت است انطباق داشته باشد. اگر این اطلاعات در پایان نامه صحیح نبود، لازم است عدم تأیید اعلام گردد.
در پیشخوان خدمت سامانه گلستان، گرایش در ادامه نام رشته درج شده است.

شکل ۳. مقطع، رشته و گرایش پیشخوان خدمت سامانه گلستان

 

 

 


( ۸ )