http://ems.ut.ac.ir

راهنمای تعویض کارت دانشجویی برای کاربران تایید کننده

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۹ کد : ۳۰۳۳ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۴۰۹۵

تعریف و مقررات مربوط به درخواست تعویض کارت

* تعویض کارت: در صورت غیرقابل استفاده شدن، تغییر رشته، درخواست تغییر عکس، شکستن کارت، محو شدن اطالعات روی کارت و..... دانشجو درخواست تعویض آن را با فرمت مربوط در سامانه جامع آموزش دانشگاه ارائه می‌دهد.

* در تغییر رشته، شماره دانشجویی جدید توسط واحد خدمات آموزشی تعیین می‌شود.

راهنمای کاربران تایید کننده جهت ارسال درخواست تعویض کارت دانشجویی

۱- برای ارسال درخواست کارت دانشجویی به منوی پیشخوان خدمت مراجعه نمایید.

در پیشخوان خدمت با کلیک بر روی کارت دانشجویی دانشجویانی که درخواست کارت ارسال کرده اندقابل مشاهده است.


برای تاییدابتدا بر روی1460178879-4.jpg کلیک کنید تا درخواست داده شده توسط دانشجو را مشاهده نمائید. در صورت تایید نوع درخواست دانشجو و عکس دانشجو باکلیک بر روی1460178886-5.jpg به صفحه اصلی باز گردید.

با کلیک بر روی سطر دانشجوی مورد نظر پردازش مربوط به تائید مدارک باز می‌شود. با کلیک بر روی1460178933-7.jpg می‌توانید فایل آپلود شده توسط دانشجو را مشاهده نمائید. باید تصویر اسکن شده کارت قدیمی راپس از مطابقت تایید وپس از دریافت فیزیکی کارت قدیمی در سیستم بر روی دکمه دریافت کلیک نمایید.

پس از تایید بر روی دکمه کلیک کرده به صفحه اصلی باز گردید. حال بر روی دکمه کلیک نمائید و تائید را انجام دهید تا درخواست کارت برای مسئول چاپ کارت ارسال گردد.

 

تعریف و مقررات مربوط به درخواست تعویض کارت

* تعویض کارت: در صورت غیرقابل استفاده شدن، تغییر رشته، درخواست تغییر عکس، شکستن کارت، محو شدن اطالعات روی کارت و..... دانشجو درخواست تعویض آن را با فرمت مربوط در سامانه جامع آموزش دانشگاه ارائه می‌دهد.

* در تغییر رشته، شماره دانشجویی جدید توسط واحد خدمات آموزشی تعیین می‌شود.

راهنمای کاربران تایید کننده جهت ارسال درخواست تعویض کارت دانشجویی

۱- برای ارسال درخواست کارت دانشجویی به منوی پیشخوان خدمت مراجعه نمایید.

در پیشخوان خدمت با کلیک بر روی کارت دانشجویی دانشجویانی که درخواست کارت ارسال کرده اندقابل مشاهده است.


برای تاییدابتدا بر روی1460178879-4.jpg کلیک کنید تا درخواست داده شده توسط دانشجو را مشاهده نمائید. در صورت تایید نوع درخواست دانشجو و عکس دانشجو باکلیک بر روی1460178886-5.jpg به صفحه اصلی باز گردید.

با کلیک بر روی سطر دانشجوی مورد نظر پردازش مربوط به تائید مدارک باز می‌شود. با کلیک بر روی1460178933-7.jpg می‌توانید فایل آپلود شده توسط دانشجو را مشاهده نمائید. باید تصویر اسکن شده کارت قدیمی راپس از مطابقت تایید وپس از دریافت فیزیکی کارت قدیمی در سیستم بر روی دکمه دریافت کلیک نمایید.

پس از تایید بر روی دکمه کلیک کرده به صفحه اصلی باز گردید. حال بر روی دکمه کلیک نمائید و تائید را انجام دهید تا درخواست کارت برای مسئول چاپ کارت ارسال گردد.

 

 

چگونه تیکت ثبت کنم؟ 


( ۸ )