http://ems.ut.ac.ir

سوالات متداول زیر سامانه ارزشیابی

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۳:۲۳ کد : ۳۰۳۰ راهنماهای کارمندان
تعداد بازدید:۶۸۲۶

۱- چرا اساتید دانشکده‌ها قادر به مشاهده نتایج ارزشیابی دروس خود نیستند؟

در بازه ثبت نمره دروس دانشجو توسط استاد، اساتید مجاز به مشاهده ارزشیابی خود نیستند. پس از پایان بازه ثبت نمره قفل ارزشیابی توسط دفتربرنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه توسط خانم حسینی انجام می‌شود سپس اساتید قادر به مشاهده ارزشیابی دروس خود می‌باشند.

۲- چرا دانشجویان قادر به انجام ارزشیابی دروس خود نیستند؟

زیرا دروس برای ارزشیابی توسط کارشناسان دانشکده‌ها آماده سازی نشده است. باید مسیر زیر را انجام دهند:

  1. در قسمت درس -> دروس ترمی -> ارائه درس -> جزئیات ارائه اساتید، نام استاد مربوطه را وارد نماید.
  2. در قسمت منوی کاربر ارزشیابی و ثبت آراء استاد انتخاب اساتید گروه‌های درسی برای ارزشیابی وارد شده، وضعیت انتخاب: انتخاب نشده و حالت درس (عادی، نظری، عملی، عملی-نظری، معارف، آزمایشگاهی، کارگاهی) را مشخص و جستجو نمایید سپس نوع ارزشیابی: دروس از ۸۷۲ تاکنون و نحوه پاسخ دهی دانشجو: اجبار در پاسخ دهی و ن وع کاربر پاسخ دهنده: دانشجو انتخاب نمایید سپس دکمه انتخاب کلی را کلیک نماید تا کلاس درس مربوطه برای ارزیابی انتخاب شود.

۳- درسی جدید در بازه ارزشیابی ارائه شده است به همین دلیل در فرم ارزشیابی دانشجو دیده نمی‌شود.

  1. در قسمت درس -> دروس ترمی -> جزئیات ارائه اساتید، نام استاد مربوطه را وارد نمایید.
  2. در قسمت منوی کاربر ارزشیابی و ثبت آراء استاد انتخاب اساتید گروه‌های درسی برای ارزشیابی وارد شده، وضعیت انتخاب: انتخاب نشده و حالت درس (عادی، نظری، عملی، عملی-نظری، معارف، آزمایشگاهی، کارگاهی) را مشخص و جستجو نمایید سپس نوع ارزشیابی: دروس از ۸۷۲ تاکنون و نحوه پاسخ دهی دانشجو: اجبار در پاسخ دهی و ن وع کاربر پاسخ دهنده: دانشجو انتخاب نمایید سپس دکمه انتخاب کلی را کلیک نماید تا کلاس درس مربوطه برای ارزیابی انتخاب شود.
  3. دانشجویانی که ارزشیابی خود را انجام داده‌اند و از این موضوع اطلاع ندارند این درس توسط آن دانشجویان ارزشیابی نمی‌شود و رتبه ارزشیابی استاد پایین می‌آید.

۴- دانشجویان ارزشیابی نکرده و بازه ارزشیابی پایان یافته است، چه کار باید بکنند؟

کارشناس دانشکده با دفتر برنامهریزی و نظارت آموزشی مکاتبه نمایند تا در صورت نیاز بازه ارزشیابی را تمدید نمایند.

۵- استاد چطور ارزشیابی خود را ببیند؟

تب ارزشیابی -> گزارش‌های ارزشیابی -> ارزشیابی استاد -> نتایج ارزشیابی گزارش ۷۴۵ نتیجه ارزشیابی گروه‌های درسی اساتید باید کد ترم را وارد نمایید.

۶- هنگام حذف استاد درس در ارائه درس خطای به دلیل انتخاب استاد مورد نظر برای ارزشیابی امکان حذف وجود ندارد نشان داده میشود؟

اگر بخواهند ارزشیابی استاد کامال حذف گردد باید با دفتر برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه مکاتبه نمایند ولی اگر بخواهند ارزشیابی استاد را به استادی دیگر انتقال دهند باید با اکانت معاون آموزشی از منوی درس-درس‌های ترمی-تغییر استاد درس دارای ارزشیابی وارد شده ترم ٬گروه درس و حتماً حالت درس را وارد نموده سپس شماره استادی که دارای ارزشیابی می‌باشد را در فیلد شماره استاد ارزشیابی وارد و جستجو بزنید سپس شماره استاد جایگزین در قسمت پایین وارد نموده و اعمال تغییرات را بزنید.

۷- چه کسانی به نتایج ارزشیابی اساتید دسترسی دارند؟

دسترسی فقط در اختیار روئسای دانشکده‌ها و روسا و معاون آموزشی پردیس‌ها قرار دارد

۸- زمانیکه به سیستم آموزش مراجعه می‌کنیم که اساتید چند درس را عوض کنیم با این پیغام روبرو می‌شویم: به دلیل انتخاب استاد برای ارزشیابی امکان تغییر استاد درس وجود ندارد.

با سالم اگر بخواهند درسی که استاد آن ارزشیابی شده است را تغییر دهند باید با اکانت معاون آموزشی از منوی درس-درس‌های ترمی-تغییر استاد درس دارای ارزشیابی وارد شده ترم وگروه درس و حتماً حالت درس را وارد نموده سپس شماره استادی که دارای ارزشیابی می‌باشد را در فیلد شماره استاد ارزشیابی وارد و جستجو بزنید سپس شماره استاد جایگزین را در قسمت پایین وارد نموده و اعمال تغییرات را بزنید.

۹- رئیس دانشکده / معاون آموزشی میخواهند نتایج ارزشیابی اساتید دانشکده را رویت نمایند از چه گزارشی می‌توانند استفاده نمایند؟

می‌توانند گزارش ۷۴۰ خالصه نتایج ارزشیابی اساتید را بگیرند.

۱۰- استادی میخواهد گزارش ارزشیابی خود را بر اساس معدل بر مبنای ۵ بگیرد چگونه اقدام نماید؟

باید با دفتر برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه مکاتبه نماید.

۱۱- کاربر می‌خواهد مطلع شود که دانشجویی ارزشیابی خود را انجام داده یا خیر؟

با گزارش ۱۶۶۵ وضعیت اتمام ارزشیابی دروس ترمی دانشجو می‌توانند وضعیت ارزشیابی دروس دانشجو را مشاهده نمایند.

۱۲- رئیس دانشکده / معاون آموزشی چگونه می‌توانند آمار ارزشیابی دانشکده / پردیس خود را مشاهده نمایند؟

با گزارش ۱۶۶۶ آمار شرکت در ارزشیابی می‌توانند نتیجه ارزشیابی خود را مشاهده نمایند

 

چگونه تیکت ثبت کنم؟


( ۳۰ )